Privacybeleid

Privacy statement

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid dat door RINGOIR & ASSOCIATES GCV wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

                                                                       *          *          *

Uw persoonsgegevens (uw identificatiegegevens en financiële bijzonderheden)worden door RINGOIR & ASSOCIATES GCV,Zamanstraat 37 te 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in het KBO met nummer 0754.811.933verwerkt voor algemene, persoonlijke en zakelijke dienstverlening conform de General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

RINGOIR & ASSOCIATES GCV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. RINGOIR & ASSOCIATES GCV is echter niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten die een behandelaar hebben anders dan Michael L. Ringoir.

Contactgegevens

Website:         www.praktijkringoir.be
Adres:            Zamanstraat 37, 9100 Sint-Niklaas
Tel:                 +32 3 361 46 63
E-mail:           info@praktijkringoir.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

RINGOIR & ASSOCIATES GCV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat uw deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (+telefoonnummer van uw noodcontactpersoon)
 • E-mailadres
 • Digitale profielfoto (indien door u aangeboden via uw eID of eigen upload)
 • Alle informatie die u meedeelt in onze elektronische vragenlijsten (opleiding, beroep, gezinssituatie,..)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RINGOIR & ASSOCIATES GCV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Seksuele en relationele leven
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens
 • Medische historiek (indien door u gedeeld)
 • Geestelijke gezondheidszorg historiek (indien door u gedeeld)
 • Historiek van consultaties in ons centrum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RINGOIR & ASSOCIATES GCV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten voor u te leveren (geestelijke gezondheidszorg)
 • Het afhandelen van uw betalingen (boekhouding)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (afspraakbeheer)
 • RINGOIR & ASSOCIATES GCV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RINGOIR & ASSOCIATES GCV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RINGOIR & ASSOCIATES GCV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RINGOIR & ASSOCIATES GCV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van minstens 7 jaar voor wettelijk verplichte gegevens (fiscaliteit/boekhouding) en bewaren andere gegevens zolang deze nodig zijn om onze diensten uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst te leveren. Denk hierbij aan overleg met een huisarts of interne/externe collega binnen geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer u betalingsgegevens verstrekt door een elektronische betaling uit te voeren, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

RINGOIR & ASSOCIATES GCV behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen indien u cliënt bent van RINGOIR & ASSOCIATES (en dus niet van een behandelaar uit de groepspraktijk)

 • Ofwel door een brief te versturen aan
  • RINGOIR & ASSOCIATES GCV
   Afdeling Patiëntenadministratie Privépraktijk M. Ringoir
   Zamanstraat 37
   9100 Sint-Niklaas
 • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

RINGOIR & ASSOCIATES GCV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkringoir.be.

Zelfstandige medewerkers van Groepspraktijk Ringoir

Deze Privacy Statement geldt enkel voor de vennootschap RINGOIR & ASSOCIATES en haar directe bestuurders/vennoten.

De zelfstandige medewerkers van Groepspraktijk Ringoir dienen hun eigen Privacy Statement en GDPR Policies kenbaar te maken, te beheren en te beveiligen.

Elke zelfstandige medewerker is individueel verantwoordelijk voor een correct GDPR en Privacybeleid.

Elke klacht, opmerking of suggestie omtrent GDPR dient rechtstreeks gericht te worden aan de zelfstandig behandelaar. Contactgegevens zijn terug te vinden op www.praktijkringoir.be

Versie 01/01/2022, Sint-Niklaas

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Praktijk Ringoir maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Praktijk Ringoir maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Praktijk Ringoir maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Praktijk Ringoir.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk Ringoir heeft hier geen invloed op.

Praktijk Ringoir heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk Ringoir verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Camerabewaking

De bewakingscamera’s van het psychotherapeutisch centrum filmen 24/7. Beelden worden 30 dagen bewaard en enkel geraadpleegd bij diefstal, agressie of andere incidenten. De camera’s zijn geregistreerd en aangegeven bij de Politiezone St-Niklaas met een geregistreerd certificaatnummer. Bij het betreden van het centrum, staat een signalisatiebord dat u herinnert aan het feit dat er gefilmd wordt.

Disclaimer

Praktijk Ringoir is gerechtigd de inhoud van deze privacybeleidsverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker/cliënt daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Contactgegevens

RINGOIR & ASSOCIATES
Zamanstraat 37
9100 St-Niklaas
BTW BE0754.811.933
RPR GENT, afdeling Dendermonde

Let op: al onze behandelaars werken op zelfstandige basis en hebben hun eigen GDPR/Privacybeleid. Ringoir & Associates is geen werkgever en bijgevolg niet aansprakelijk voor het beleid van zelfstandige behandelaars die lokalen bij ons huren.

Vragen?

praktijk@michaelringoir.be
+32 9 298 01 97